Destop Turbo

583 g

Destop Turbo product photo
2,95
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Destop Turbo Ontstopper in 5 minuten - 500 ml ontgrendelt en desinfecteert uw leidingen in slechts 5 minuten. Het valt direct de te vernietigen verstopping aan en maakt uw leidingen schoon zonder ze te beschadigen. Dankzij de geconcentreerde bleekmiddelformule verwijdert deze dikke gel effectief verstoppingen. Gebruiksaanwijzing: Giet de inhoud van de fles in de afvoer, zelfs bij stilstaand water. Laat vijf minuten inwerken om te ontstoppen. Bij moeilijke verstoppingen langer laten inwerken. Overvloedig naspoelen.

Instructie voor gebruik

Gebruiksaanwijzing: Giet de inhoud van de fles in de afvoer, zelfs bij stilstaand water. Laat vijf minuten inwerken om te ontstoppen. Bij moeilijke verstoppingen langer laten inwerken. Overvloedig naspoelen.

Bewaar advies

Niet bewaren bij temperaturen lager dan: 25°C (77°F). Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Inhoud

583 g

Voedingswaarden

Waarschuwingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn bij metalen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSKLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigende kleding onmiddelijk uitrekken - huid met water afspoele/afdouchen. Verontreinigende kleding wassen alvorens deze opnieuw te bewaren. Achter slot bewaren. Damp niet inademen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het adem vergemakkelijkt.

Contact

Reckitt Benckiser B.V.

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.