g'woon Dikke bleek original

750 ml

g'woon Dikke bleek original product photo
0,79
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Dikbleek hecht zich zeer goed aan het te reinigen oppervlak en is daardoor krachtiger en langer werkzaam dan dunne bleek.

Bewaar advies

Koel en donker bewaren. Fles na gebruik goed afsluiten en altijd rechtop bewaren en vervoeren.

Inhoud

750 ml

Voedingswaarden

Wettelijke productnaam

Dikke bleek

Waarschuwingen

GEVAAR Bevat SODIUM HYPOCHLORITE. • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. • Voorkom lozing in het milieu. • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. • Achter slot bewaren. • Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalverwerking voor huishoudelijk afval. • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

Contact

Mc Bride/Grada B.V.

Contactgegevens

Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.