Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden (consumentenverkoop) Coop Supermarkten B.V. gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM Velp (Gld) en de onder één van de Coop formules aan het rechtsverkeer deelnemende zelfstandige ondernemer(s). April 2010

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Coop Supermarkten B.V. dan wel door de onder één van de Coop formules aan het rechtsverkeer deelnemende zelfstandige ondernemer(s) via haar Website www.coop.nl of www.supercoop.nl (hierna: "de website") worden gedaan, en op alle overeenkomsten die via deze Website worden gesloten.
2. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst aan de Koper ter hand gesteld c.q. getoond. De tekst van de algemene voorwaarden is eveneens te vinden op de Website www.coop.nl via een hyperlink "algemene voorwaarden" onder aan iedere pagina van de Website. Voor latere raadpleging kunnen deze voorwaarden eveneens worden opgeslagen.

Artikel 2. Definities

1. Coop: Coop Supermarkten B.V., dan wel de onder één van de Coop formules aan het rechtsverkeer deelnemende zelfstandige ondernemer(s), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Koper: de natuurlijk persoon (niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die een Overeenkomst via de Website van Coop Supermarkten B.V. met Coop aangaat.
3. Website: de Website van Coop Supermarkten B.V.(www.coop.nl of www.supercoop.nl).
4. De(ze) Overeenkomst: de Overeenkomst zoals gesloten tussen Koper en Coop.

Artikel 3. Informatie over Coop Supermarkten BV

• Coop Supermarkten B.V. is gevestigd aan de Markweg 8, (6883 JM) te Velp (Gld);
Kamer van Koophandel nummer: 09124392;
BTW-identificatienummer: NL 8102.77.918.B01.

Artikel 4. Het tot stand komen van de Overeenkomst door aanbod en aanvaarding

1. De Overeenkomst tussen Koper en Coop komt tot stand doordat Koper het aanbod van Coop, dat op de Website wordt vermeld, aanvaardt. De aanvaarding geschiedt door middel van het via de Website (doen) verzenden van de bestelling door Koper.
2. Het aanbod op de Website is door Coop zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld en bevat zodanige informatie dat voor de Koper duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn.
3. Het is echter mogelijk dat afbeeldingen op de Website een afwijking vertonen met de uiteindelijk geleverde producten. Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten kunnen Coop niet binden.
4. Aanbiedingen die via de Website worden aangeboden, gelden slechts gedurende de Website vermelde duur. Na verloop van die periode kan op die aanbieding geen aanspraak meer worden gemaakt.
5. De Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.
6. De Koper ontvangt direct na zijn bestelling een bevestiging van de Overeenkomst. Daarin wordt het bezoekersadres van Coop gemeld waar een eventuele klacht kan worden ingediend alsmede de belangrijkste kenmerken van het gekochte product, de prijs daarvan, de eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling en informatie met betrekking tot de eventuele ontbinding van de Overeenkomst. Deze email kan door de Koper digitaal worden opgeslagen zodat de informatie ook later nog toegankelijk is.

Artikel 5. Prijzen en betaling

1. Alle op de Website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van kennelijke fouten en/of verschrijvingen.
2. Coop behoudt zich het recht voor de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen.
3. Het is niet mogelijk bestelde producten online af te rekenen. De betaling van het bestelde product dient te gebeuren aan de kassa in de winkel waar het product kan worden opgehaald.

Artikel 6. Mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst
1. De Koper die via de Website een Overeenkomst heeft gesloten, heeft – behoudens als het gaat om producten als genoemd in artikel 6.5 van deze voorwaarden – gedurende zeven werkdagen na in ontvangst name van de zaak het recht de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
2. Gedurende voornoemde termijn is Koper gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Koper kan de Overeenkomst niet meer ontbinden wanneer het product zodanig is uitgepakt en/of geopend dat het niet meer in (redelijkerwijze) originele staat te retourneren is.
3. In geval van ontbinding komen de kosten voor het terugzenden/brengen van de producten voor rekening van de Koper.
4. Indien de Overeenkomst door Koper wordt ontbonden en het product ongeopend en/of zorgvuldig ingepakt is, zal Coop binnen 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden of teruggegeven product het aankoopbedrag terug betalen.
5. Het voornoemde recht tot ontbinding is uitgesloten voor producten:
1. die snel kunnen bederven of verouderen;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden/gegeven;
4. die door Coop zijn vervaardigd conform de specificatie van de koper.

Artikel 7. Garantie

• Coop staat er voor in dat de gekochte producten voldoen aan wat Koper daar, gezien de in het aanbod vermelde specificaties, redelijkerwijs van mag verwachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Coop is aansprakelijk voor directe schade die Koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Coop toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Coop verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
2. Coop besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op haar Website gepubliceerde gegevens. Desondanks kunnen daar onjuistheden in voorkomen. Coop staat er niet voor in dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door Koper wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt Koper aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Coop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op haar Website.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Coop bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Coop gerechtigd de Overeenkomst naar haar keuze te ontbinden danwel de uitvoering op te schorten, in welk geval Koper zo spoedig mogelijk zal worden bericht.
2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Coop haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan Coop kunnen worden toegerekend.
3. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: ernstige storingen, epidemieën, natuurrampen, brand- en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden van leveranciers, werkstakingen, maatregelen van overheidswege en storingen in de internetverbinding voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. Verplichtingen Coop
1. Coop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de gesloten Overeenkomst.
2. Coop Supermarkten B.V. zal zich inspannen het op de Website vermelde aanbod up-to-date te houden. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een product dat op de site wordt aangeboden, niet meer kan worden geleverd, dan zal dit zo spoedig mogelijk aan Koper per email worden gemeld. Coop Supermarkten B.V. zal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De Koper heeft echter te allen tijde het recht in voornoemd geval de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Risico-overgang

• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van het afhalen in de winkel bij de Koper.

Artikel 12. Intellectuele eigendom Website
o Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Coop Supermarkten B.V. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Coop Supermarkten B.V. informatie van de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Artikel 13. Privacy

1. De privacy van de bezoekers van de Website van Coop is voor Coop van groot belang. Alle persoonlijke informatie die in dat verband aan Coop wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
2. Coop verzamelt persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres en de NAW-gegevens) die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de Koper gesloten overeenkomst. Het bestelproces via de Website zal daardoor zo spoedig en soepel mogelijk verlopen. Ook worden de gegevens gebruikt om de overeenkomst aan de klant te kunnen bevestigen.
3. Met toestemming van Koper worden persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking de bestelling opgeslagen. Met deze toestemming informeert Coop middels periodieke nieuwsbrieven over speciale aanbiedingen en acties.
4. Indien Koper op deze nieuwsbrieven en/of e-mailberichten niet langer prijs stelt, kan Koper zich afmelden via de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief wordt geboden.
5. Coop zal uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beveiligen.
6. Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die Coop bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen. Hiervoor kan schriftelijk contact opgenomen worden met de klantenservice van Coop op het adres: Postbus 87 (6880 AB) te Velp.

Artikel 14. Klachten en reclamaties

1. Eventuele klachten over het aangekochte product en/of het handelen van Coop kunnen - centraal - kenbaar worden gemaakt op het volgende adres:
Coop Supermarkten B.V.
Bezoekadres: Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld)
Postadres: Postbus 87 (6880 AB) te Velp
2. Coop streeft ernaar de klachten van de Kopers zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Hoewel het de voorkeur heeft van Coop om buiten rechte tot een oplossing te komen, zal uiteindelijk, alleen de burgerlijke rechter bevoegd zijn te Arnhem bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen.

Voorwaarden Social Media Acties Coop Supermarkten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door Coop Supermarkten georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina van Coop Supermarkten. Dit gaat dus niet op voor acties die onafhankelijk door lokale vestigingen op een eigen Facebookpagina worden georganiseerd en gepubliceerd die niet de volgende exacte URL gebruiken: https://www.facebook.com/CoopSupermarkten.

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Coop Supermarkten.
2. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
3. De winnaars van Facebookacties worden gekozen aan de hand van een loting en/of stemmechanisme.
4. De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
5. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via de Facebookpagina of e-mail als men een e-mailadres heeft achtergelaten in een app.
6. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebookpagina.
7. Indien 3 maanden na bekendmaking nog geen reactie van de winnaar bij Coop Supermarkten binnen is, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de prijs. Coop behoudt zich het recht om (seizoens)prijzen elders te verdelen en/of te vervangen door een andere prijs
8. Vragen of opmerkingen m.b.t. Facebookpromoties welke door ons zijn gehouden worden alleen beantwoord als ze via de Facebookpagina gesteld worden, in een privébericht of via e-mail aan socialmedia@coop.nl
9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
10. Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan Coop Supermarkten.
11. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t de betreffende Facebook promotie actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
12. Facebook en ingeschakelde hulppersonen en / of derden door Coop Supermarkten zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan een Facebook promotie actie op de Coop Supermarkten pagina.
13. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Coop Supermarkten.
14. De promotieacties worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
15. Bij 18 jaar of jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
16. De Facebook promotie acties handelen in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

Disclaimer & Copyright

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Coop site, waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, rusten bij Coop Supermarkten B.V. (verder Coop) Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Coop informatie van deze site openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

Coop besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen.
Coop kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Coop sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit.
Coop kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins.
Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van Coop sluit Coop ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.

Privacy

PRIVACY REGLEMENT COOP 

Juni 2016

Dit Privacy reglement is van toepassing op alle gegevens die Coop verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van haar winkels, website, webwinkels en andere diensten, zoals mobiele applicaties waaronder "Coop Klantenkaart" en "zelfscan".

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. In dit Privacy reglement staat beschreven hoe we dat doen. Aangeraden wordt om het Privacy reglement aandachtig door te nemen voordat je van onze Websites en Applicaties gebruik maakt.
Het Privacy reglement maakt deel uit van onze algemene voorwaarden.

1. Inhoudsopgave

In dit Privacy reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inhoudsopgave;
2. Coop;
3. contact met Coop;
4. product recall;
5. camerabeveiliging;
6. locatie tracking;
7. automatisch gegenereerde Informatie;
8.  Mijn Coop Account;
9.  Coop Klantenkaart
10.  Zelfscan
11.  deelnemen aan het Coop Luisterpanel;
12.  bestellingen;
13. misbruik;
14. legitimatie;
15. aanvullende dienstverlening;
16. nieuwsbrieven;
17. persoonlijke aanbiedingen;
18. cookies;
19. statistisch onderzoek;
20. bewaren van Informatie;
21. verstrekking aan derden;
22. bescherming van jouw Informatie;
23. toegang tot en aanpassing van jouw Informatie;
24. minderjarigen;
25. wijzigingen in dit Privacy reglement;
26. vragen en opmerkingen.

2. Coop

Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de namen Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl, hierna te noemen “Coop”, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy document.

Conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Coop haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1580386. In de meldingen is aangegeven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt. Voor meer informatie kun je het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

3. Contact met Coop
Als je contact opneemt met de supermarktmanager of eigenaar van een Coop-winkel of indien je met ons correspondeert via post of via één van onze social media kanalen, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Coop kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.
De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit privacy reglement vermelde doeleinden.
Deze voorwaarden gelden ook als je bij ons een verzoek doet om inzage in de Informatie die Coop over jou opslaat of als jij ons verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen.

4. Product recall
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Coop het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kunnen wij jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen.

5. Camerabeveiliging
Coop beveiligt ter bescherming van haar werknemers, klanten en eigendommen haar winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 28 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

6. Locatie tracking
In enkele van onze winkels wordt gebruik gemaakt van locatie tracking. Via het ethernetwerk kan een uniek identificatienummer worden toegekend aan je telefoon wanneer je de desbetreffende winkel binnentreedt. Vervolgens wordt informatie verzameld ten aanzien van de route die je in de winkel wandelt. Deze informatie kan door ons worden geanalyseerd om zo patronen te herkennen in het winkelgedrag van onze klanten. Deze gegevens worden niet aan personen gekoppeld.

7. Automatisch gegenereerde Informatie
Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Coop bepaalde Informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt.
Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook artikel 18 “Cookies” van toepassing.

8. Mijn Coop Account
Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Coop via de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je een “Mijn Coop Account” aanmaken.
Wanneer je het Mijn Coop Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen.

De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy reglement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Coop Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Coop Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Coop Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Coop en aan het Mijn Coop Account gekoppeld. Indien je gebruik maakt van een klantenkaart en hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan kan deze informatie ook gebruikt worden om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Over ‘persoonlijke aanbiedingen’ kun je meer lezen in paragraaf 17.
Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Coop Account al eerder Informatie aan Coop hebt verstrekt, zullen wij deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Coop Account.

9. Coop Klantenkaart
Door middel van de Coop Klantenkaart verzamelen en verwerken wij je persoonlijke gegevens om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren. Dit betreffen de gegevens die je invult bij de aanvraag van de Coop Klantenkaart zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en voorkeurswinkel. Ook verzamelen wij gegevens ten aanzien van je koophistorie. Hierdoor kunnen wij je iedere week op de hoogte stellen van speciale weekaanbiedingen, ontvang je een verjaardagsbericht en word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen over het beleid van Coop via het Luisterpanel. Over het Coop Luisterpanel lees je meer in paragraaf 11.

10. Zelfscan
Coop biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van Zelfscanners. Om in de winkel gebruik te maken van deze scanners heb je een Coop klantenkaart nodig. Wij gebruiken de gegevens die door de Zelfscan worden verzameld voor analytische doeleinden zodat wij bijvoorbeeld kunnen zien hoeveel klanten gebruik maken van de Zelfscan. Ook verzamelen wij de transactiegegevens waardoor we een beeld kunnen vormen van het koopgedrag van onze klanten.

11. Deelnemen aan het Coop Luisterpanel
Coop doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. Hiervoor maken wij gebruik van het Luisterpanel. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je 8 tot 12 keer per jaar een e-mailuitnodiging om deel te nemen aan een online onderzoek met betrekking tot een bepaalde winkel, website, product of dienst van Coop. Hiervoor verwerken we je contactgegevens. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor het onderzoek.
Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan het Luisterpanel verwerken wij gegevens zoals je luisterpanelinschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum, klantenkaartnummer, favoriete Coop-winkel en de door jou ingevulde antwoorden. Wij bewaren je luisterpanelinschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het Luisterpanel.

12. Bestellingen
Via de Websites en/of Applicaties kun je, indien je een Mijn Coop Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen.
Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Coop Account.
Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Coop Account gekoppeld.
Verder slaan wij de door jou geplaatste Bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Coop Account gekoppeld.

13. Misbruik
Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Coop biedt, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zullen wij jouw Coop Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Wij zullen jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van ons bedrijf maakt.

14. Legitimatie
Coop kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kunnen wij de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.

15. Aanvullende dienstverlening
Binnen het Mijn Coop Account biedt Coop je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken.
Wij verwerken de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Wij zullen deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Coop Account.

16. Nieuwsbrieven 
Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Coop worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maken wij gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij kunnen ook je naam, geslacht, geboortedatum, voorkeurswinkel, reacties op eerdere e-mails van Coop, en/of transactiegegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

17. Persoonlijke aanbiedingen
Op grond van de Informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel proberen wij onze aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht.
We maken hiervoor onder meer gebruik van:
- jouw profiel;
- de producten die je aanschaft;
- het bedrag dat je aan bestellingen besteedt;
- de functionaliteiten die je gebruikt;
- je surfgedrag op de website;
- gegevens verzameld met behulp van cookies.
Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken. In dat geval klik je op de link in de uitnodiging en daarna op "schrijf mij uit". Je gegevens worden dan voor dit doeleinde verwijderd en je ontvangt geen persoonlijke aanbiedingen meer.

18. Cookies 
Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy reglement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Coop van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement is hier te raadplegen.

19. Statistisch onderzoek
Coop streeft er naar om jou Websites en Applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Websites en Applicaties kan aanbrengen.
Wij kunnen voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van ons bedrijf hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

20. Bewaren van Informatie
Coop zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

21. Verstrekking aan derden
Zonder jouw toestemming zal Coop jouw Informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
Wij maken bij het aanbieden van de Websites en Applicaties in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Wij hebben overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Verder vinden wij het van belang dat jouw Informatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) wordt opgeslagen. Als wij in de toekomst zouden besluiten om Informatie ook buiten de EER op te slaan, zal ze jou daarvan op de hoogte stellen. Waar wij de Informatie ook opslaan, wij zullen er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Wij kunnen jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Coop kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kunnen wij jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je onze Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy reglement geldt. Dit Privacy reglement heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van ons is verkregen. Coop accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

22. Bescherming van jouw Informatie
Coop hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

23. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie

Als je wilt weten welke Informatie Coop over jou verzamelt, kun je ons vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kun je per post richten aan:

Servicekantoor Coop
Postbus 87
6880 AB Velp

Wij zullen binnen vier (4) weken op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het Mijn Coop Account.

Als je op grond van het overzicht Informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Wij zullen ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien wij besluiten jouw verzoek niet uit te voeren, zullen wij aangeven waarom wij dat niet zullen doen.
Je kunt jouw eigen Informatie ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Coop Account.

24. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Coop. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.
Coop zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy reglement heeft gelezen, worden gegeven.

25. Wijzigingen in dit Privacy reglement
Deze privacyverklaring wordt met enige regelmaat gewijzigd. Deze aanpassingen zullen op de website coop.nl bekend worden gemaakt. Op die website is ook de meest recente versie van de privacyverklaring te vinden. Indien je na de aanpassing van de privacyverklaring gebruik blijft maken van de dienstverlening van Coop, zal de aangepaste (meest recente) privacyverklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

26. Vragen en opmerkingen
Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of het gebruik van cookies of indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kun je schriftelijk contact opnemen met onze klantenservice van (postbus 87, 6880 AB Velp).

Algemene voorwaarden Coop zelfscan

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de dienst Coop Zelfscan ("Zo gepiept") als alle informatie en diensten, zoals artikelinformatie reclameafbeeldingen en –filmpjes, die via Coop Zelfscan (zullen) worden aangeboden. Waar wij in het navolgende schrijven over ‘Zelfscan’ geldt dit voor het zelfscan- systeem bij bepaalde vestigingen van Coop.

Coop Zelfscan wordt aangeboden door Coop Supermarkten B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Velp, onder nummer 09124392, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), danwel, in het geval van een zelfstandige ondernemer die onder één van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt, door Coop Groothandel B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de KVK te Velp, onder nummer 09124395, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp (Gld.), hierna: "Coop".

Hoe werkt Coop Zelfscan?
Met Coop Zelfscan kan je in bepaalde vestigingen van Coop je eigen boodschappen scannen door gebruik te maken van de handscanner. Door je Coop klantenkaart te scannen bij de handscanner-uitgiftewand, licht er een handscanner op. Die kun je gebruiken gedurende het winkelen en dien je in onbeschadigde staat te retourneren aan het einde van je winkelbezoek. De handscanner is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Coop en dient uitsluitend binnen de winkel van uitgifte gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de handscanner buiten het winkelpand van scanner uitgifte mee te nemen of te gebruiken. Coop kan je hierop aanspreken.

Door met de handscanner de streepjescode van een artikel te registreren, wordt deze toegevoegd aan je boodschappenlijst. Nadat je klaar bent met boodschappen doen, overhandig je de scanner aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa, die verder helpt bij het afrekenen. Het is belangrijk dat je goed nagaat of je alle boodschappen correct hebt gescand, je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het scannen van alle artikelen. Scan alle producten afzonderlijk voordat je gaat afrekenen en vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

We zien toe op juist gebruik van Coop Zelfscan en voeren steekproefsgewijs controles uit om vast te stellen of de boodschappenlijst in de scanner overeenkomt met de inhoud van je winkelwagen of winkelmandje.

Bij een controle wordt onder andere gebruik gemaakt van een ICT- systeem en zal de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa je boodschappen (gedeeltelijk) opnieuw scannen. Naar aanleiding van de uitkomst van de controle kan het noodzakelijk zijn om je boodschappen bij een reguliere kassa (opnieuw) te laten scannen door een kassamedewerker. Daarnaast behoudt Coop zich het recht voor om eenieder die een steekproef weigert, te verwijzen naar een reguliere kassa, waar alle artikelen opnieuw gescand zullen worden door een kassamedewerker.

Blijkt bij controle dat niet alle producten zijn gescand nadat de handscanner is afgegeven aan de kassamedewerker bij de Zelfscan kassa en heb je aangegeven alle artikelen goed gescand te hebben, dan beschouwen wij dit als diefstal en kunnen wij aangifte doen. In geval van vermeend misbruik hebben wij het recht om je uit te sluiten van Coop Zelfscan, je Coop klantenkaart te blokkeren en kan Coop je een winkelverbod opleggen.

Over Coop Zelfscan
De dienst Coop Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is gratis te gebruiken wanneer je in het bezit bent van een Coop klantenkaart. De Coop klantenkaart is bij de servicebalie in de supermarkt verkrijgbaar. Je ontvangt een Coop klantenkaart die het gebruik van Coop Zelfscan bij bepaalde vestigingen van Coop direct mogelijk maakt.

Bij verlies of slijtage van jouw klantenkaart, kun je een nieuwe klantenkaart afhalen bij de servicebalie van elke vestiging van Coop.

Wij kunnen niet garanderen dat Coop Zelfscan foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Coop Zelfscan staken, waarmee ook je recht eindigt om hiervan gebruik te maken.

Prijzen, aanbiedingen en acties
Hoewel de informatie die via Coop Zelfscan wordt verstrekt met de grootste mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (zoals prijs, ingrediënten of uiterlijk) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de prijzen zoals vermeld in de vestiging van Coop en de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op levering op grond van foutief weergegeven informatie door Coop Zelfscan. Wij behouden het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of voortijdig te beëindigen.

Informatie
Coop Zelfscan kan van tijd tot tijd worden aangepast. Heb je een klacht over Zelfscan? Deze lossen wij het liefst zelf op in onze supermarkt. Ben je teleurgesteld over zelfscan of is er iets anders wat je niet bevalt? Meld dit dan aan de bedrijfsleiding van jouw Coop vestiging of stuur een schriftelijke klacht, onder vermelding van “Zelfscan” en de Coop vestiging welke je melding betreft naar:

Coop Supermarkten B.V.;
Postbus 87 (6880 AB) te Velp.
 
Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene zelfscan voorwaarden te wijzigen. Daarom raden wij je aan om van tijd tot tijd http://www.coop.nl/algemene-voorwaarden te raadplegen voor de meest recente versie van deze algemene zelfscan voorwaarden. Op Coop Zelfscan is het Nederlandse recht van toepassing.