De coöperatie

Coop handelt uit het belang van de leden

Coop Nederland U.A. is een coöperatieve organisatie. We handelen in het belang van onze vereniging van leden die bestaat uit klanten en supermarktondernemers. Met ruim 700.000 leden is Coop één van de grootste verenigingen van Nederland. De vereniging van leden is feitelijk de eigenaar van het bedrijf Coop Holding B.V. waar onze supermarkten onder vallen. U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat leden geen aanspraak kunnen maken  op een deel van het bedrijf of van de winst en de organisatie geen aanspraak kan maken op de leden bij verliezen.

Je bent als klant lid wanneer je in het bezit bent van een gratis Coop klantenkaart en geregistreerd bent. Onze organisatie heeft een transparante en democratische structuur. Als lid van de coöperatie kun je jouw stem laten horen via onze fysieke en digitale panels. Leden hebben invloed en controle tot op het hoogste bestuurlijke niveau in de organisatie: de ledenraad.
 
Bij Coop geloven we in samenwerking. Wanneer je elkaar kent en weet wat de ander beweegt, kun je daarvan leren. En kun je dichter tot elkaar komen, helpen en een zinvolle bijdrage leveren aan het leven van een ander. Samen maak je ’t verschil!

Onze meerwaarde als coöperatie

Waar de meerwaarde van de coöperatie vroeger zat in financieel voordeel voor de leden door het bieden van goedkopere levensmiddelen, zit deze nu veel meer in het bieden van sociaal-maatschappelijk voordeel en in onze democratische inspraakstructuur.
 
Coöperatieve waarden zoals gelijkheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn bovendien actueel. Omdat de winst van Coop niet wordt uitgekeerd, maar in onze organisatie blijft, hebben we meer oog voor de lange termijn en kunnen we duurzamere keuzes maken. Door socialer en meer betrokken te zijn dan andere bedrijven, de dialoog aan te gaan met leden en meer in het belang van onze leden te handelen, maken we het onderscheid in de markt.
 
Coop steunt bijvoorbeeld diverse door klanten aangedragen goede doelen, schenkt sport- en spelmaterialen aan basisscholen en verbetert samen met het Rode Kruis de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in Nederland via het Coop Rode Kruis Fonds.

De structuur van onze coöperatie

De leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in het hoogste democratische orgaan in onze organisatie:  De ledenraad. De Coöperatieraad is een commisie die wordt gevormd uit leden van de Ledenraad. De Coöperatieraad adviseert het Bestuur over uiteenlopende coöperatieve zaken en toetst kandidaten voor de Ledenraad aan de hand van het profiel zoals dat is opgenomen in het reglement.

 
Klantenpanels

Winkelpanels

Coop heeft in alle regio´s winkelpanels. Daarnaast hebben we een online klantenpanel: het luisterpanel. Panels zorgen voor de (lokale) verbinding tussen Coop en zijn klanten. Andere functies van de panels zijn:
 • Bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Coop
 • Coop informeren over (internationale, landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen
 • Op- of aanmerkingen, suggesties en adviezen van klanten (door)geven
 • Uitdragen van de coöperatieve gedachte (ambassadeurschap)
 • Bijdragen aan de democratische structuur van Coop

Detaillistenvereniging

De leden-ondernemers zijn binnen Coop georganiseerd in een detaillistenvereniging. Het land is daarbij opgedeeld in clusters van ondernemingen. Elk cluster kent een bestuur met een democratisch gekozen voorzitter die lid is van de ledenraad.
Detaillistenvereniging Coop

Het bestuur

Het bestuur bestuurt onze coöperatie. Het bestuur bestaat, net als de ledenraad, uit gekozen vertegenwoordigers. Coop Holding, het bedrijf,  streeft er naar de doelstellingen van de coöperatieve vereniging te realiseren. De holding functioneert min of meer autonoom en legt via de directie twee keer per jaar verantwoording af aan de ledenraad van de vereniging.
 
Algemeen bestuur Coop
Cooperatieraad

Coöperatieraad

De coöperatieraad is een uit leden van de ledenraad samengestelde adviescommissie die wordt benoemd door het bestuur. De raad bewaakt het coöperatieve gedachtengoed door het bestuur te adviseren over:

 • Het realiseren van de coöperatieve doelstellingen
 • Het functioneren van de vereniging
 • De organisatie van activiteiten
 • De samenstelling van de ledenraad
 • De organisatie van ledenraadsvergaderingen
 • De uitbreiding van Coop

Coöperatieraad per juni 2017

Statuten en reglementen

Op deze pagina zijn de statuten, het huishoudelijk reglement van Coop Nederland U.A. en de statuten van Coop Holding B.V. te downloaden.

De statuten van Coop Nederland U.A. zijn vastgesteld bij akte verleden op 3 mei 2017 voor mr. P.J.V. van der Vorm, toegevoegd notaris aan mr. B.H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam.

Het Huishoudelijk Reglement van Coop Nederland U.A. is vastgesteld door de ledenraad op 6 april 2017 en is in werking getreden op 3 mei 2017.

Volledige en doorlopende tekst van de statuten van Coop Holding B.V. na de akte van statutenwijziging verleden op 22 januari 2014 voor mr. B. H.Th. Terhorst, notaris te Amsterdam.

Statuten