Bedrijfsonderdelen

Onderdelen organisatiestructuur

De orgranisatiestructuur van Coop bestaat uit de volgende onderdelen:

Coop Nederland U.A.

Coop Nederland U.A. is als coöperatieve vereniging actief in de levensmiddelenbranche. Coop handelt in het belang van haar leden (consumenten en zelfstandig ondernemers). De organisatie heeft als doel om - nu en in de toekomst – te voorzien in hun economische behoeften en belangen. De leden hebben een sturende en controlerende stem binnen de coöperatie. U.A. staat voor ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit betekent dat leden geen aanspraak kunnen maken op het bedrijf of op de winst en dat Coop geen aanspraak kan maken op de leden bij verliezen.

Coop Holding bv

Coop Holding bv is opgericht door Coop Nederland U.A.. De holding streeft ernaar de doelstellingen van de coöperatieve vereniging te realiseren door het exploiteren van supermarkten, distributiebedrijven en een centrale slagerij. De holding functioneert min of meer autonoom en legt via de directie verantwoording af aan de ledenraad en het bestuur van Coop Nederland U.A.. Binnen de holding worden supermarkten en gerelateerde bedrijven geëxploiteerd (Coop Groothandel bv, Coop Vastgoed bv, Coop Koopzegels bv, Coop Supermarkten bv en Coop Productiebedrijven bv). De holding kan ook deelnames hebben in aanverwante bedrijven.

Leden

Coop is een coöperatieve vereniging met twee typen leden: consumenten en zelfstandig ondernemers die een Coop-supermarkt exploiteren. Consumenten zijn lid van Coop wanneer zij in het bezit zijn van een geregistreerde Coop-klantenkaart. Bij Coop aangesloten ondernemers zijn automatisch lid. Leden hebben invloed en controle tot op het hoogste bestuurlijke niveau: de ledenraad.

Coop Detaillistenvereniging

De zelfstandig ondernemers binnen Coop zijn georganiseerd in een detaillistenvereniging (DTV). Het land is daarbij opgedeeld in minimaal 7 en maximaal 18 clusters van ondernemingen. Elk cluster heeft een democratisch gekozen voorzitter die automatisch lid is van de ledenraad. Ook de bestuursleden van de DTV zijn lid van de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Coop. De raad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de leden: tenminste 30 en maximaal 60 consumenten en maximaal 18 ondernemers. De ledenraad benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen in de statuten en de financiële stukken vast.

Bestuur / raad van commissarissen

Het bestuur bestuurt de coöperatie. Het toetst de gang van zaken binnen de vereniging en draagt zorg voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur bestaat uit door de ledenraad gekozen vertegenwoordigers.

De raad van commissarissen toetst de gang van zaken binnen Coop Holding en draagt zorg voor het realiseren van de doelstellingen van de holding.

Het bestuur van Coop Nederland U.A. vormt een personele eenheid met de raad van commissarissen. Dat wil zeggen dat de leden van het bestuur dezelfde personen zijn als de leden van de raad van commissarissen. Voor deze constructie is gekozen om eenheid van beleid te waarborgen.

Coöperatieraad

De coöperatieraad is een commissie die wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit leden van de ledenraad. De raad bewaakt het coöperatieve gedachtengoed van Coop en adviseert het bestuur over de realisatie van de coöperatieve doelstellingen, het functioneren van de vereniging, de organisatie van activiteiten en ledenraadsvergaderingen en de uitbreiding van Coop.

Directie

De directie van Coop Holding is verantwoordelijk voor het vaststellen en bereiken van de operationele doelen, voor de strategie en het beleid van Coop en voor het behalen van de daaruit voortvloeiende resultaten. De directie legt hierover verantwoording af aan het bestuur van Coop, dat ook optreedt als raad van commissarissen. Directieleden worden aangesteld door het bestuur.

Leden bestuursorganen

Een overzicht van de leden van de ledenraad, het bestuur en de coöperatieraad is te vinden op de pagina Coöperatie Coop.

Historie

Coop maakt sinds 1891 deel uit van het Nederlandse supermarktlandschap.
Meer informatie

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel natuurlijk voor ons.
Meer informatie

Coop coöperatie

Coop is een coöperatieve vereniging. Ook jij kunt lid worden van de coöperatie!
Meer informatie

Luisterpanel

Neem ook deel aan het luisterpanel. Met jouw inbreng verbeteren wij onze organisatie.
Meer informatie