0
Winkelmand

Algemene voorwaarden Coop Kaart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de Coop Kaart (hierna: "Klantenkaart" of "Kaart"). Het Coop Klantenkaartprogramma wordt gevoerd door, en de Coop Kaart is eigendom van Coop Nederland U.A., tevens handelend onder de (handels) namen Coop, CoopCompact, Coop Vandaag, Supercoop, coop.nl, coopgebak.nl, keukentafel.nl en voorts uitdrukkelijk handelend voor en namens Coop Supermarkten, Coop Supermarkten B.V., Coop Groothandel B.V., hierna in enkelvoud te noemen ‚ÄúCoop‚ÄĚ, gevestigd aan de Markweg 8, 6883 JM te Velp.

Bij het aanvragen van de Coop Kaart heb je via de websitepagina https://mijn.coop.nl/klantenkaart/aanvraag-klantenkaart of op de achterzijde van het registratieformulier kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de Coop Kaart geef je te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Coop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden je aan om deze voorwaarden telkens voor het gebruik van de Coop Kaart te raadplegen. Blijf je na de ingangsdatum van de wijzigingen de Kaart gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aanvragen
De Coop Kaart wordt gratis verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon. De Kaart is te verkrijgen in de Coop-winkels of aan te vragen via de website www.coop.nl/voorwaarden-coop-kaart. Het gebruik van de Coop Kaart is strikt persoonlijk. Desgewenst kunnen Coop medewerkers je vragen om een identiteitsbewijs ter controle van de juiste tenaamstelling.

Registreren
Je kunt jouw Coop Kaart online registreren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Coop. Indien je niet beschikt over Internet, kun je in de winkel een registratieformulier opvragen, dat je volledig dient in te vullen en terug te geven aan de winkelmedewerker. Bij gebreke aan complete of correcte gegevens behoudt Coop zich het recht voor om de aanvraag dan wel de registratie van de Coop Kaart niet te honoreren. Als houder van de Coop Kaart, verplicht je je ertoe om Coop in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door jou aan Coop verstrekte informatie.

Lidmaatschap Coop Nederland U.A.
Als Coop Kaarthouder ben je tevens lid van Coop Nederland U.A., een co√∂peratieve organisatie. We handelen in het belang van onze vereniging van leden die bestaat uit klanten en supermarktondernemers. De vereniging van leden is feitelijk de eigenaar van het bedrijf Coop Holding B.V. waar onze supermarkten onder vallen. U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dat betekent dat leden geen aanspraak kunnen maken op een deel van het bedrijf of van de winst en de organisatie de leden niet aansprakelijk kunnen stellen bij verliezen.

Inspraak
Als lid van de co√∂peratie kun je jouw stem laten horen via het luisterpanel, winkelpanels of de ledenraad.

Coop heeft in alle regio¬īs winkelpanels. Daarnaast hebben we een online panel: het luisterpanel. Panels zorgen voor de (lokale) verbinding tussen Coop en haar klanten. Andere functies van de panels zijn:

 • Bijdragen leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Coop
 • Coop informeren over (internationale, landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen
 • Op- of aanmerkingen, suggesties en adviezen van klanten (door)geven
 • Uitdragen van de co√∂peratieve gedachte (ambassadeurschap)
 • Bijdragen aan de democratische structuur van Coop

De ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Coop. De raad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van onze leden: tenminste 30 en maximaal 60 klanten en maximaal 18 ondernemers. De ledenraad benoemt het bestuur van Coop en stelt belangrijke wijzigingen en de financi√ęle jaarstukken vast.

Aanvang lidmaatschap
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. In de periode tussen de aanvraag van de Coop Kaart tot de acceptatie van het lidmaatschap door het bestuur ben je aspirant lid maar kan je al wel gebruik maken van de Kaartaanbiedingen.

Voorwaarden lidmaatschap
De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn:

 • Je hebt je Coop Kaart geregistreerd en volledige en correcte informatie verstrekt over je naam, geslacht, adres en geboortedatum gegeven. Bij adreswijzigingen dien je deze aan Coop door te geven.
 • Je leeftijd is 18 jaar of ouder. Kaarthouders onder de 18 worden automatisch lid op de dag dat zij 18 jaar worden.
 • Natuurlijke personen of (een groep) rechtspersonen kunnen √©√©n keer lid zijn. Heb je meerdere Coop Kaarten dan geldt de meest recent gebruikte Kaart als bewijs van lidmaatschap. Binnen √©√©n huishouden zijn meerdere lidmaatschappen mogelijk.
 • Je lidmaatschap is niet eerder door Coop geschorst of opgezegd.
 • Het bestuur van de co√∂peratie beslist over de uiteindelijke toelating en eventuele handhaving daarvan.

Be√ęindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:

 • Overlijden of opzegging van het lid;
 • Ontzetting uit het lidmaatschap of opzegging namens de co√∂peratie;
 • Faillissement van het lid, of door aanvraag van surs√©ance van betaling van het lid; en/of
 • Ondercuratelestelling van het lid, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over √©√©n of meer van zijn goederen wordt ingesteld.‚Ä®

Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt door het bestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het lid, eventueel zonder inachtneming van een opzeggingstermijn. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wanneer:

 • je bent opgehouden te voldoen aan de eisen die de statuten aan het lidmaatschap stellen; ‚Ä®
 • redelijkerwijs niet langer van de co√∂peratie verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ‚Ä®
 • je gedurende een periode van tenminste √©√©n jaar geen gebruik maakt van de diensten van de co√∂peratie, waaronder mede wordt verstaan het geen gebruik maken de Coop Kaart; en/of ‚Ä®
 • je onbereikbaar blijkt te zijn op het door jou doorgegeven correspondentieadres. ‚Ä®

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur door middel van een kennisgeving met opgave van reden(en). Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer je in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt en je de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

Statuten en huishoudelijk reglement
Voor meer informatie met betrekking tot het lidmaatschap en inspraak verwijzen we naar de statuten en het huishoudelijk reglement van Coop Nederland U.A.: www.coop.nl/statuten-reglement

Kaartaanbiedingen
De Coop Kaart is na aanvraag direct geldig in alle Coop-winkels in Nederland. Om gebruik te maken van de voordelen van de Kaart dien je de Kaart te tonen voordat de aankopen worden afgerekend.

Bij het retourneren van een aankoop heeft Coop het recht de bij die aankoop ontvangen korting in mindering te brengen op de aankoopwaarde.

Be√ęindiging Coop Kaart
Coop behoudt zich het recht voor de Coop Kaart af te melden en daarmee ook het lidmaatschap te be√ęindigen indien gedurende 12 maanden geen aankopen bij Coop zijn gedaan in combinatie met de Kaart. De eventueel opgebouwde rechten en tegoeden van de Coop Kaart vervallen automatisch bij be√ęindiging.

Verlies van de Coop Kaart
In geval van verlies en/of beschadiging van de Coop Kaart, kun je als Kaarthouder gratis een nieuwe Kaart aanvragen, via een Coop-winkel of de website. Je kunt daarbij aangeven dat het om een vervangende Kaart gaat en wanneer je jouw oude Kaartnummer opgeeft worden jouw persoonsgegevens aan de nieuwe Kaart gekoppeld.

Wijziging en be√ęindiging
Coop is gerechtigd om haar Klantenkaartprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of be√ęindigen. Coop zal jou en de andere houders van de Coop Kaart hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of be√ęindiging tevens in de winkels en op de website kenbaar maken.

Privacy en persoonlijke gegevens

Door middel van de Coop Kaart verzamelen en verwerken wij je gegevens om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren. Deze gegevens zijn de door jou ingevulde persoonsgegevens bij de aanvraag van je Coop Kaart (zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en je geboortedatum). Ook verzamelen wij gegevens over jouw koophistorie. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde Klantenkaartdatabase en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Coop kan jouw gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan Coop (mede)houder is. Op grond van de informatie die door Coop is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Door gegevens te verzamelen kunnen wij je iedere week op de hoogte stellen van speciale weekaanbiedingen, kunnen we je een verjaardagsbericht sturen en word je in de gelegenheid gesteld om mee te denken en mee te beslissen over het beleid van Coop via ons Luisterpanel. De aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Coop website en apps onder jouw aandacht worden gebracht. Daarnaast hebben we jouw persoonsgegevens nodig voor jouw lidmaatschap van de co√∂peratie (als dit van toepassing is, zie ‚Äėvoorwaarden lidmaatschap‚Äô). Jouw gegevens worden door Coop nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Voor meer informatie over hoe Coop omgaat met jouw gegevens zie ons Privacy reglement elders op onze website.

Aansprakelijkheid
Coop en de Coop-winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de Coop Kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de Kaart, behoudens gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Coop. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Coop het recht om de voordelen die aan het gebruik van de Coop Kaart verbonden zijn niet te verstrekken en de Kaart in te trekken, het lidmaatschap per direct te be√ęindigen en invulling te geven aan alle daaraan verbonden gevolgen.

Contact
Heb je vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de Coop Kaart, neem dan contact op met de Coop-winkel van jouw voorkeur. Indien je jouw gegevens wil wijzigen dan kan dat via de Mijn Coop-omgeving op de website of door een wijzigingsformulier in te vullen in de winkel. Afmelden van je Coop Kaart doe je online via je Mijn Coop-omgeving of schriftelijk door een bericht te sturen aan: Servicekantoor Coop, Postbus 87, 6880 AB Velp.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 10 oktober 2017.