0
Winkelmand
ga terug
Mr Muscle Ontstopper product photo

Mr Muscle Ontstopper

500 ml

2,49
0

Vernietigt de hardnekkigste verstoppingen**

**Verstoppingen veroorzaakt door haar en zeepresten

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
  1. 1. Giet het product (500ml)
  2. 2. Wacht 5 minuten***
  3. 3. Naspoelen met heet water

Indien nodig, tot 1x herhalen. Veilig voor alle leidingen.

***Getest in het laboratorium op badkamer verstoppingen (haar en zeep), voor hardnekkigere verstoppingen, langer in laten werken.

Bewaaradvies
Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Bevat: natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen, C12-18 alkyldimethyl-, N-oxiden. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op:! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Rook niet inademen.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Power Gel Ontstopper
Contact
SC Johnson Benelux BVBA / SARL
Contactgegevens
Rooseveltweg 15,1314 SJ,Almere