0
Winkelmand
ga terug
Glade Sense & spray houder relaxing product photo

Glade Sense & spray houder relaxing

18 ml

5,99
0
Glade Sense & Spray Houder Relaxing Zen Verfrissers 18ml

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Gevaar Bevat: geraniol. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen dragen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaar op een koele, droge plaats. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen. Bevat: 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehy; alfa-methyl-1,3-benzodioxool-5-propionaldehyd; 2-benzylideenheptanal; 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-eencarbaldehyd; citral; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on; (R)-p-mentha-1; 8-dieen; (Z)-3-hexenylsalicylaat; 2,4-dimethylcyclohex-3-een-1-carbaldehyd; linalool; 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd; alfa-hexylkaneelaldehyd. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Johnson Wax