0
Winkelmand
ga terug
Persil Wasmiddel discs clean & hygiene product photo

Persil Wasmiddel discs clean & hygiene

13 stuk(s)

7,99
0
4 in 1 discs Vlekverwijdering Stralend schoon Langdurige frisheid Zacht voor de vezels The sustainable discs box 100% watersoluble film 20° effective in cold water

Bewaren & gebruiken

Bewaaradvies
Product altijd in originele verpakking bewaren.

Ingrediënten & voedingswaarden

(Detergenten Verordening (EC)) n° 648/2004):, 15 - <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - <15%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymes, parfums, citronellol, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, linalool

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijver spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Henkel Benelux