0
Winkelmand
ga terug
Persil Discs Universal Wasmiddel Capsules 15 wasbeurten product photo

Persil Discs Universal Wasmiddel Capsules 15 wasbeurten

15 stuk(s)

7,99
0

Bewaren & gebruiken

Bewaaradvies
Na opening kan het goed afgesloten blik HiPP 1 Bio Combiotik® melkepoder 3 weken worden op een koele en droge plaats bij kamertemparatuur.

Ingrediënten & voedingswaarden

(Detergenten Verordening (EC)) n° 648/2004):, 15- <30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5- <15%: zeep, <5%: fosfonaten, Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, geraniol, linalool.

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Henkel Benelux