0
Winkelmand
ga terug
g'woon Dikke bleek original product photo

g'woon Dikke bleek original

750 ml

0,78
0
Dikbleek hecht zich zeer goed aan het te reinigen oppervlak en is daardoor krachtiger en langer werkzaam dan dunne bleek.

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Om te openen, de dop indrukken en tegelijkertijd voorzichtig losdraaien. Dikbleek kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Altijd goed naspoelen met water. De fles rechtop vervoeren.
Bewaaradvies
Koel en donker bewaren

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
GEVAAR Bevat SODIUM HYPOCHLORITE. • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. • Voorkom lozing in het milieu. • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. • Achter slot bewaren. • Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalverwerking voor huishoudelijk afval. • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Dikke bleek
Contact
Mc Bride/Grada B.V.
Contactgegevens
Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd