0
Winkelmand
ga terug
g'woon Dikke bleek original product photo

g'woon Dikke bleek original

750 ml

0,79
0
Dikbleek hecht zich zeer goed aan het te reinigen oppervlak en is daardoor krachtiger en langer werkzaam dan dunne bleek.

Bewaren & gebruiken

Bewaaradvies
Koel en donker bewaren. Fles na gebruik goed afsluiten en altijd rechtop bewaren en vervoeren.

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
GEVAAR Bevat SODIUM HYPOCHLORITE. • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. • Voorkom lozing in het milieu. • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. • Achter slot bewaren. • Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving inzake afvalverwerking voor huishoudelijk afval. • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Dikke bleek
Contact
Mc Bride/Grada B.V.
Contactgegevens
Antwoordnummer 3500,4140 VH,Beesd