0
Winkelmand
ga terug
Supers Dunne bleek product photo

Supers Dunne bleek

1 l

0,39
0

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Bleek kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Altijd goed naspoelen met water. Fles rechtop vervoeren. Uiterste voorzichtigheid geboden met bleek flacon. Bleek kan onherstelbare schade veroorzaken. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent schade ontstaan door gebruik van de bleek.
Bewaaradvies
Koel en donker bewaren

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
WAARSCHUWING: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstige oogirritatie. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Voorkom lozing in het milieu. • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. • Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Dunne Bleek
Contact
LODA NV