0
Winkelmand
ga terug
Supers Dikke bleek product photo

Supers Dikke bleek

0,44
0

Bewaren & gebruiken

Instructies voor gebruik
Dikbleek kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Altijd goed naspoelen met water. Fles rechtop vervoeren. Uiterste voorzichtigheid geboden met dikke bleek flacon. Dikke bleek kan onherstelbare schade veroorzaken. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent schade ontstaan door gebruik van dikke bleek.
Bewaaradvies
Koel en donker bewaren

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Waarschuwing: • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. • Beschermende handschoenen beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. • NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. • NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Bevat natriumhypochloriet, natriumhydroxide. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Afdeling
Houdbaar
Wettelijke productnaam
Dikke bleek
Contact
LODA NV