0
Winkelmand
ga terug
Dubro Allereiniger spray product photo

Dubro Allereiniger spray

650 ml

3,19
0
Dubro Allesreiniger Spray 650 ml

Ingrediënten & voedingswaarden

Extra informatie

Waarschuwingen
Bevat: 2-aminoethanol, alcohol ethoxylated. GEVAAR - Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Fles niet navullen.
Afdeling
Houdbaar
Contact
Bolton Nederland B.V.
Contactgegevens
Winthontlaan 6d,3526 KV,Utrecht