Sel Terpentine

1 l

Sel Terpentine product photo
1,55
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

{{empty}}

Instructie voor gebruik

• Ontvlambare vloeistof en damp. • Kan dodelijk zijn als de stof bij instikken in de luchtwegen terechtkomt. • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. • Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Centraal zenuwstelsel. • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Herhaal blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. • NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • GEEN braken opwekken. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Inademing van damp vermijden. • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. • Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken - niet roken. • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Voorkom lozing in het milieu. • Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.

Bewaar advies

{{empty}}

Inhoud

1 l

Voedingswaarden

Ingrediënten

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, aromatic compounds (2-25%), EC No 919-164-8

Wettelijke productnaam

Terpentine

Waarschuwingen

Gevaar • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. • Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Centraal zenuwstelsel. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. • NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • GEEN braken opwekken. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Damp niet inademen. • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. • Bij onwel voelen een arts raadplegen. • Voorkom lozing in het milieu. • Inhoud/verpakking afvoeren volgens regionale wetgeving.

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.