Sel Wasbenzine

1 l

Sel Wasbenzine product photo
1,55
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Beschrijving

Een vlek in uw tapijt? Geen nood. Met Sel wasbenzine verwijdert u de vlekken eenvoudig. Naast deze toepassing kunt u de wasbenzine ook gebruiken als verdunningsmiddel voor synthetische autolakken.

Instructie voor gebruik

Licht ontvlambare vloeistof en damp. (H225) Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. (H304) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (H336) Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (H411) Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. (EUH066) Buiten bereik van kinderen houden. (P102) Voor gebruik het etiket lezen. (P103) Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken - Niet roken. (P210) Inademing van damp/spuitnevel vermijden. (P261) Voorkom lozing in het milieu. (P273) NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. (P301+P310) GEEN braken opwekken. (P331) BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen. (P303+P361+P353) Bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. (P312) Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. (P501)

Bewaar advies

Buiten bereik van kinderen houden.

Inhoud

1 l

Voedingswaarden

Ingrediënten

Aardappelen, zonnebloemolie, zout, dextrose, uienpoeder, stabilisator (E464), emulgator (E471), specerijen

Wettelijke productnaam

Wasbenzine

Waarschuwingen

Gevaar • Licht ontvlambare vloeistof en damp. (H225) • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. (H304) • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (H336) • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (H411) • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. (EUH066) • Buiten bereik van kinderen houden. (P102) • Voor gebruik het etiket lezen. (P103) • Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken - Niet roken. (P210) • Inademing van damp/spuitnevel vermijden. (P261) • Voorkom lozing in het milieu. (P273) • NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. (P301+P310) • GEEN braken opwekken. (P331) • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. (P303+P361+P353) • Bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. (P312) • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. (P501)

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.