Supers Dikke bleek

1 l

Supers Dikke bleek product photo
0,44
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Bewaar advies

Koel en donker bewaren.

Inhoud

1 l

Voedingswaarden

Waarschuwingen

Waarschuwing: • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Kan bijtend zijn voor metalen. • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. • Beschermende handschoenen beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. • NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. • NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • Bevat natriumhypochloriet, natriumhydroxide. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Contact

LODA NV

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.