Supers Dunne bleek

1 l

Supers Dunne bleek product photo
0,39
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Bewaar advies

Koel en donker bewaren.

Inhoud

1 l

Voedingswaarden

Waarschuwingen

WAARSCHUWING: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. • Veroorzaakt huidirritatie. • Veroorzaakt ernstige oogirritatie. • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. • Voorkom lozing in het milieu. • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. • Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. • Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Contact

LODA NV

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.